چک لیست بازدید از محل متقاضی اخذ نمایندگی

  • معیار های مورد ارزیابی