آون تستر

 آون توستر با كانوكشن و بدون جوجه گردان KR-18,19(C)
 آون توستر با جوجه گردان و بدون كانوكشن KR-19,18(B)
 آون توستر با جوجه گردان و كانوكشن      KR-20,18 (BC)
 آون توستر با جوجه گردان و بدون كانوكشن KR-20,18(B)
آون تستر OT-650P
 آون توستر OT-1500
آون تستر OT-1500D
 آون توستر OT-Vesta
 آون توستر TO-18 CRK,CRKS
 آون توستر TO-18,TO-18 S
 آون توستر TO-28 CRK,CRKS
 آون توستر و فر برقي TY-450 BCL
آون تستر Vulcan
 آون تستر Vulcan20
 آون تستر VULCAN35
 آون تستر VULCAN45