پلوپز

 پلوپز ديجيتالي سايا 10G-18G

پلوپز ديجيتال 181 Plaza 

 پلوپز ديجيتال مدل DMC-101P

 پلوپز ديجيتالي DMC-181 P

پلوپز Multi Cooker 61_0

 پلوپز چند کاره Multi Cooker Taftan-101

 مالتي کوکر61-طوسي Multi Cooker61-GRAY

 مالتي کوکر61-سفيد   Multi Cooker61-WHITE

 پلوپز ديجيتالي مدل Plaza-101 VT

 پلوپز استيل RC- TS

 پلوپز تيان دو نفره RC-61 TYAN-TS

 پلوپز-آرام پز مدل RC-101 SC

 پلوپز استيل مدل RC-101 TS(NEW)

 پلوپز تيان مدل RC-101 TYAN

پلوپز مدل RC-101-181-271-T.S.P

 پلوپز-آرام پز مدل Rc-181 SC

 پلوپز استيل مدل RC-181 TS

 پلوپز تيان مدل RC-181- TYAN

 پلوپز مدل RC-181 TYAN-N

 پلوپز استیل مدل RC–181TSN

 پلوپز-آرام پز مدل RC-271 SC

 پلوپز استيل مدل RC-271TS

 پلوپز کندوج مدل RC-271TSP

 پلوپز تيان مدل RC-271TYAN

 پلوپز استيل مدل RC-361 TS

 پلوپز – گرم نگهدار RCW

 پلوپز-گرم نگهدار مدل RCW-101 TS

 پلوپز گرم نگهدار مدل RCW-101TAFTAN

 پلوپز گرم نگهدار مدل                 RCW-181TAFTAN

 پلوپز -گرم نگهدار مدل RCW-181TS

 پلوپز گرم نگهدار مدل RCW-271TS