جاروعصایی

جارو عصايي مرلين MVC-1100 

 جارو عصايي مارول MVC-1200

 جارو عصايي سايا SLX 208B