بازرگانی

شركت بازرگانی پارس شید با تكیه بر تجارب و توانایی چندین ساله خود و بهره گیری از نیروی متخصص و ماهر در امر بازرگانی از توانایی صادرات و واردات هر گونه كالایی در محدوده قانونی برخوردار است .

این فعالیت ها می تواند بصورت مشاركتی و یا سرمایه گذاری توسط شركت انجام پذیرد. از آنجا كه در طول فعالیت بزرگانی شركت ، واردات كالاها در گستره ای از تنوع صورت گرفته است .
می توان بر این گزینه تاكید كرد كه شركت توانایی همكاری و یا مشاوره با مجموعه صنایع را دارا می باشد .