فرم نظرسنجی از مشتریان نهایی

  • مشخصات عمومی

  • ********-***
  • Date Format: YYYY slash MM slash DD
  • پارامترهای ارزیابی

  • چنانچه میزان رضایتمندی در هر یک از موارد فوق کمتر از سطح مطلوب است، لطفا عوامل و شرح نارضایتی را بنویسید.